ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องต้องรู้ !! พร้อมสูตรคำนวณ | www.freeclassifiedplace.com 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องต้องรู้ !! พร้อมสูตรคำนวณ

ลงประกาศเมื่อ 2 Oct 2019 อัพเดทล่าสุด 2 Oct 2019 17:30:30 น. เข้าชม 38 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

เรื่องต้องรู้ !! พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Update 2562) พร้อมสูตรคำนวณ !!!

 

          สำหรับกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ 2562 ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่ (อัพเดท 2562) มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ อปท. เพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

 

          จากที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ประกาศออกมาในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ทางทีมงาน TREBS จึงได้นำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับ Update โดยสรุปมาให้ผู้ที่สนใจได้อ่านดังนี้


เนื้อหาใจความสำคัญ

 • ประกาศ 12 มีนาคม 2562 แต่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
 • ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • แบ่งประเภทของที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า
 • เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคมของปี ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษในปีนั้นๆ
 • จะต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของปีนั้นๆ หากเกินจะมีค่าปรับ
 • กรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินและวิธีการคำนวณภาษี
 • ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน เช่น เช่า เซ้งสิทธิ์ แต่เป็นเจ้าของอาคารก็เสียภาษี (เฉพาะส่วนอาคาร)
 • บุคคลธรรมดา จะได้รับการลดหย่อนของฐานภาษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564)
 • เฉพาะที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีในช่วง 3 ปีแรก (ปี 2563-2565)
 • บ้านหลังหลัก (บ้านที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ได้สิทธิการลดหย่อน
 • ทรัพย์บางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษี อาทิ ศาสนสมบัติที่ไม่ได้หาผลประโยชน์, ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร, ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม, ศาสนสมบัติที่ไม่ได้หาผลประโยชน์
 • มีมาตรการบรรเทาภาระภาษี ในช่วง 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) โดยหากคำนวณภาษีแล้ว ภาษีที่ต้องจ่ายเกินจากที่ปกติได้จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่จากปีก่อนหน้า ส่วนต่างที่เกินจะคำนวณเพียง 25%, 50% และ 75% ของภาษีที่จ่ายเพิ่ม ในปีที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

         

          *** ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2562 นายเอ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่จำนวน 100 บาท โดยเมื่อมีมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 นายเอ คำนวณภาษีได้จำนวน 120 บาท เพิ่มจากที่ต้องจ่ายเดิมในปีก่อนหน้าจำนวน 20 บาท ทั้งนี้มาตรการบรรเทาภาระภาษีกำหนดให้ในปีแรกคำนวณภาษีเพียง 25% ของส่วนที่เกิน ดังนั้นในปี 2563 นายเอ จะจ่ายภาษีคิดเป็น
 

100 บาท (ภาษีที่จ่ายปี 2562) + 5 บาท (ส่วนเกิน 20 x 25%) = 105 บาท
ซึ่งจำนวน 105 บาท คือเงินที่จะต้องจ่ายในปี 2563


หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
รุ่นที่ 45, วันพุธที่ 6 - พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.


วัตถุประสงค์ของการปรับกฎหมาย

 • อุดช่องโหว่ของภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม เช่น อัตราภาษีถดถอย การเก็บภาษีซ้ำซ้อน เป็นต้น
 • กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โอกาสการมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าในตัวเมืองลดน้อยลง เกิดการพัฒนาพื้นที่ตัวเมืองขึ้น
 • ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น เทศบาล อบต. ทำงานอย่างมีอิสระและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้เงินกระจายสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์

 1. ได้ประโยชน์
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง เนื่องจากมีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ดินในตัวเมือง (ที่ดินมูลค่าสูง) ไม่ให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
  • องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์ที่อยู่ในท้องที่นั้นๆ มากยิ่งขึ้น
   
 2. เสียประโยชน์
  • เจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่า ต้องนำที่ดินตัวเองมาพัฒนาให้เกิดการใช้งาน เนื่องจากปล่อยทิ้งไว้จะต้องเสียฐานภาษีที่สูงขึ้น
  • ผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่สูง จะต้องเสียภาษี โดยคำนวณที่อัตราภาษีที่สูงขึ้น
  • เจ้าของบ้าน และห้องชุด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการเสียภาษีรายปี (ไม่นับภาษีที่ได้รับจากการซื้อ-ขาย)

ถ้าไม่มีจ่ายจะเป็นอย่างไร

 • ในกรณีค้างการชำระเกินกำหนด ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจในการออกคำสั่ง ยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์เพื่อมาชำระหนี้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้น หลังจาก 90 วัน ตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน การค้างชำระภาษี
 • ซึ่งหากเรียงช่วงเวลา (Timeline) ของการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีลำดับดังนี้
  • 1 มกราคม มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์
  • เดือนเมษายนเป็นช่วงสุดท้ายของการเสียภาษี โดยที่ไม่มีค่าปรับ
  • เดือนพฤษภาคม อปท. เริ่มมีการทำหนังสือแจ้งเตือนให้มาจ่ายภาษี พร้อมกับมีเบี้ยปรับ
  • ภายหลังจากที่เจ้าของได้รับหนังสือแจ้ง 90 วัน อปท. มีสิทธิออกหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาด

สรุป Timeline การเสียภาษี


สำหรับชุดคำถามที่ต้องเช็คก่อนคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถเช็คได้ที่ Tooktee.com
แบบคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปยื่นในปี พ.ศ.2563


          เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องสำคัญ โดยในปี 2563 มีกำหนดจ่ายภายในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงกำหนดจ่ายในทุกๆ ปี ซึ่งใครมีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษี สามารถคำนวณภาษีได้จาก "แบบคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปยื่นเสียภาษีในปี พ.ศ. 2563" บนเว็บไซต์ Tooktee.com ได้ หรือหากต้องการอ่านกฎหมายฉบับเต็ม สามารถอ่านได้จากลิงค์นี้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562

          สำหรับเจ้าของที่ดินหรือร่วมไปถึงนักลงทุนต่างๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ดินและธุรกิจของท่าน โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีการจัดอบรมภายใต้หลักสูตร “การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” อยู่เรื่อยๆ หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.trebs.ac.th หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร


Tag : ภาษีที่อยู่อาศัย , กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , กฎหมายที่ดิน , ภาษีโรงเรือน , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , การวางแผนภาษี , ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ , ภาษีที่ดิน , ภาษีที่ดินใหม่ , อสังหาฯ , อสังหาริมทรัพย์

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

เงินกู้ด่วน สินเชื่อ กู้เงิน ดอกเบี้ยต่ำ

(free online classifieds Thailand) - ธุรกิจ งาน ? บัตรเครดิต 8 Jan 2020

ราคา 0 บาท

เข้าชม 88 ครั้ง

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม โทร 0830832943 ปวีณา

(กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องเสียง 21 Jan 2020

ราคา 100 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

หมูแผ่นทอด-ไก่แผ่นกรอบ หมูยิ้มยิ้ม นครปฐม ปลีกส่งราคาถูก

(นครปฐม) - อาหาร ? ขนม เครื่องดื่ม 10 Jan 2020

ราคา 10 บาท

เข้าชม 9 ครั้ง

หมูแผ่นนครปฐม หมูยิ้มยิ้ม ห่อ 10บาท รับตัวแทนจำหน่าย

(นครปฐม) - ธุรกิจ งาน ? นำเข้า ส่งออก 10 Jan 2020

ราคา 10 บาท

เข้าชม 2 ครั้ง

Most people are using the internet from devices such as a computer, laptop, and smartphones. It is compulsory to secure your device from different types of viruses. Webroot provides online security for each operating system, such as Linux, Windows, and Ma

(free online classifieds United Kingdom) - Computer ? Software 21 Jan 2020

ราคา 99 บาท

เข้าชม 6 ครั้ง

Protect your system from harmful viruses. Download and activate ESET software by visiting eset.com/us/activate for USA and eset.com/ca/activate for Canada.ESET is a Slovakia based organization and provides firewall and antivirus products worldwide. ESET s

(free online classifieds United States) - Computer ? Software 21 Jan 2020

ราคา 99 บาท

เข้าชม 6 ครั้ง

จำหน่ายพร้อมติดตั้งประตูอัตโนมัติ ปลีก/ส่ง

(กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 6 Jan 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 27 ครั้ง

รับเหมาซื้อ รื้อถอน สิ่งก่อสร้าง โรงงาน อาคาร บ้าน โครงเหล็ก งานระบบไฟฟ้า ประปา ซ่อมแซมต่อเติม พร้อมขายโครงสร้างเหล็กมือสองทุกขนาด รับซื้อบ้านไม้ 062-5433179

(free online classifieds Thailand) - Job & Business ? Others 13 Jan 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 260 ครั้ง

www.รั้วล้อมเด็ก.com

(free online classifieds Australia) - Mother & Child ? Nursery 10 Mar 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 285 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(free online classifieds Argentina) - Mother & Child ? Nursery 17 Mar 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 260 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

 • ผู้ลงประกาศ : คุณ เล็ก
 • ความต้องการ : Recommended
 • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
 • วันที่ลงประกาศ : 2 Oct 2019
 • อัพเดทล่าสุด : 2 Oct 2019 17:30:30 น.
 • ที่อยู่ : 10
 • จังหวัด : free online classifieds Belgium
 • เบอร์โทรศัพท์ : 022952294
 • Email : lek@trebs.ac.th